dijous, 20 de març de 2014

Proves d'aptitud Personal per a l'accés als graus en Educació Infantil i Primària


Per als estudiants que estiguin cursant segon de batxillerat a Catalunya i per als estudiants que tornin a presentar-se a la fase general de les PAU, aquests exercicis seran els de llengua castellana i llengua catalana que faran a les PAU. 
 (convocatòria de juny: 11 de juny a les 9.00 hores, llengua castellana; i a les 11.00 hores, llengua catalana).

La prova d’aptitud personal (PAP)  es considerarà  superada amb l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 punts com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de llengua catalana i de llengua castellana de les PAU, sempre que les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4 punts.
La qualificació de la prova d’aptitud personal és d’APTE/A o NO APTE/A.
En el cas que aquesta mitjana sigui inferior a 5 punts l’estudiant serà considerat  NO APTE/A i, per tant, no podrà ser admès en aquests estudis de grau.
La mitjana de la prova d’aptitud personal es farà sempre tenint en compte les qualificacions més altes obtingudes en els exercicis de llengua catalana i llengua castellana (o llengua estrangera) de les PAU, amb independència de la convocatòria en què s’han superat cadascuna de les matèries i de si s’ha superat la fase general de les PAU o de la prova per a més grans de 25 o 45 anys.
Validesa. Les proves tindran validesa indefinida.